ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดยอาจารย์สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษา แบบบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเตรียมตัวสู่สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม