ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “AUN-QA Implementation and gap analysis”

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “AUN-QA Implementation and gap analysis” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดย อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร และสามารถวิเคราะห์หาจุดที่ ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ จัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม