ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมธรรมชาติรีไซเคิล คมส.รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมธรรมชาติรีไซเคิล คมส.รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม อบรม เรื่อง “การทำปุ๋ยหมักโดยวัสดุจากธรรมชาติ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปรัชวนี พิบำรุง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทำกิจกรรมกวาดใบไม้บริเวณลานวัดบรมพุทธาราม และอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกกระบวนการคิดและวิเคราะห์ของนักศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการกำจัดและลดปริมาณขยะ ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ลานวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม