ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการบริการสังคมให้แก่นักศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการบริการสังคมให้แก่นักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าชมสถานที่สำคัญ เช่น พระรามราชนิเวศน์ "พระราชวังบ้านปืน" โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม