ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียน เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียน เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา อาจารย์มงคล ถิ่นคำบง อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ เป็นวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีวิทยากรหลัก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารงาน เพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx อีกทั้งเข้าศึกษาดูงานในคณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะทำงานของคณะ ให้เกียรติในการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ EdPEx เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้บริหารระดับคณะ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการกอง และ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม