ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม