ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา โดยมติที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง – ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม