ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ จัดค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น "1 year 1 community" ปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงทาสีภายนอกของอาคารเรียน ปรับปรุงบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน และสวนหย่อมหน้าเสาธง ปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกพืชผักสวนครัว ทาสีกระถางต้นไม้ทางเข้าโรงเรียน และทาสีสนามกีฬา ซึ่งการจัดค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเกิดกระบวนการสร้างจิตอาสาและมีความรับผิดต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนการทำงานเป็นทีม และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนวัดอินทาราม ให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม