ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IT

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IT เพื่อการนำเสนองานในระดับปริญญาตรี ได้รับเกียรติจากอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ "การสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย Google Form" และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IT สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม