ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ และการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ และการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ สามารถเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานได้ ณ ห้องประชุมบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม