ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงโครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ โดยใช้รายวิชาเป็นฐาน เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงโครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ โดยใช้รายวิชาเป็นฐาน เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564” โดยมี รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ประชุมชี้แจงให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ ในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาจะต้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารตามที่คณะกำหนด ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม