ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง “โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยภูมิปัญญา และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG”

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร พร้อมด้วย ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง “โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยภูมิปัญญา และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG” และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมแคทริยา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม