ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมได้อย่างง่าย และผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ง่ายได้ โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม