ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN ARTS and Cultural Exposition with International Performing arts Festival)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN ARTS and Cultural Exposition with International Performing arts Festival) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพ โดยใช้ชื่องานว่า “เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน” ภายใต้แนวคิด “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดการแสดงชุด “วิจิตรการนาฏยะ อยุธยามรดกโลก” เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเครือข่าย ศิษย์เก่า (โรงเรียนปัณณวิชญ์ โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา และโรงเรียนประชาศึกษา)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม