ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ ด้านการเมือง ระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเอกอัครราชทูต คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆ ที่เคยมีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอิหร่าน ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดบูธสาธิตการสานปลาตะเพียนใบลาน บูธจัดแสดงผ้าลายอย่างอยุธยา บูธสาธิตการทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อ และบูธการสาธิตการทำโรตีสายไหม จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม