ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมบริษัทขนส่งต่างประเทศ (Logistic Companies) ในประเทศไทย “The 9th Physical SLN Face to Face Meeting”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอล และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้รับโอกาสช่วยงานด้านต่างๆ ในงานการประชุมบริษัทขนส่งต่างประเทศ (Logistic Companies) ในประเทศไทย “The 9th Physical SLN Face to Face Meeting” จัดขึ้น ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับมอบหมายให้ช่วยงานด้านภาษาอังกฤษ อาทิ การเป็นพิธีกรพากษ์ภาษาอังกฤษ การนำเที่ยว และให้ข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก่แขกภายในงาน สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้ทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงโขน และการแสดงรำ กระทบไม้ และสาขวิชาานิเทศศาสตร์ดิจิตอล ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานด้านการถ่ายทำวิดีโอ การสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานประชุม และการถ่ายภาพบรรยากาศและกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาในหลักสูตร ไปฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม