ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวโน้มหรือทิศทางในอนาคตของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพื่อสร้างพื้นที่ทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดแทรกในบริบทต่างๆ ของสังคม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ร่วมกันเสวนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างบรรยากาศในการแสดงออกทางความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในเชิงวิชาการ มีคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา และช่องทาง Facebook Live เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม