ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อหารือแนวทางการร่วมทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านนิติศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม