ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม