ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. สภามหาวิทยาลัยมีมติเอกฉันท์ อนุมัติทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2. อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2564 3. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย 4. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 5. เห็นชอบการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 6. เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 7. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา โดยให้ตรวจสอบข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ให้ถูกต้อง ก่อนส่งไปยัง สป.อว. 8. เห็นชอบปรับแก้ไขมติในรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 14 กันยายน 2565 ในระเบียบวาระที่ 4.2 9. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 โดยรับข้อเสนอแนะของกรรมการไปดำเนินการต่อไป 10. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 38 ราย 11. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 จำนวน 11 ราย 12. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 80 ราย 13. เห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีอาจารย์พิเศษ) จำนวน 3 ราย 14.เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ..... โดยแก้ไขตามที่กรรมการให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 15. รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 16. รับทราบการรายงานข้อมูลจำนวนคณาจารย์แบ่งตามวุฒิการศึกษาและคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 17. รับทราบการรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 18. รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม