ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเซน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และ การผลิต : TLAPS และบริษัท เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต : TLAPS และบริษัท เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดร.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และคุณพัชรบูล ทรัพย์ล้อม รองประธานกรรมการ บริษัท เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การร่วมกันผลิต พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน รวมถึงความร่วมมือด้านกิจกรรมสหกิจศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม