ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมพิจารณาแบบสำรวจตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (SAR สำหรับประเมิน สมศ.)

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานการประชุมพิจารณาแบบสำรวจตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (SAR สำหรับประเมิน สมศ.) ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณา และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยมอบงานประกันคุณภาพประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลจัดทำรายงาน และจัดส่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม