ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 4/2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้ง 4/2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และวางแผนการพัฒนา ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การดำเนินงานตามเกณฑ์ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม