ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมฝึกซ้อมรวมวงมหาดุริยางค์กลุ่มภาคกลาง 2 เพื่อเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนรทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฝึกซ้อมรวมวงมหาดุริยางค์กลุ่มภาคกลาง 2 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารเอนกประสงค์ เจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” โดย ครูวิเชียร เกิดผล เป็นผู้ฝึกซ้อมและให้คำแนะนำในการรวมวงมหาดุริยางค์ ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม