ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม และพิจารณา 6 วาระ คือ ระเบียบวาระที่ 1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบวงเงินเพิ่มเติม ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณจำนวน 2,650,000 บาท ระเบียบวาระที่ 2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) ระเบียบวาระที่ 3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม เรื่อง สตรีนักบริหารการพัฒนาชุมชนยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ระเบียบวาระที่ 4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระเบียบวาระที่ 5 ขอความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระเบียบวาระที่ 6 ขอความเห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม