ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณและผลงานทางวิชาการจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พิจารณาแนวทางการพัฒนาการ เพิ่มจำนวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และการเสนอหน่วยงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม