ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง ในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสุขถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่ง โดยรูปแบบในการจัดกิจกรรมนั้นประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ ส่วนที่ 1 กิจกรรมการอบรม “คนค้นคิดเพื่อสังคมไทย” วิทยากรโดย พันเอก วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) พันเอก นเรศฐากูล โกรา และรองศาสตราจารย์ ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชินและทีมงาน ส่วนที่ 2 การจัดนิทรรศการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข” และส่วนที่ 3 กิจกรรมการแสดงละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ตามวิถีประชาธิปไตย เรื่อง “วัสสการพราหมณ์ เดอะ มิวสิคัล” โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 คน ในการจัดครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับ สำนักตรวจการปฏิบัติราชการสำนักงานจเรทหาร สมาคมคนค้นคิดเพื่อสังคมไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมให้กับตัวแทนของนักเรียน นักศึกษาจำนวน 100 คน และมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมรับชมนิทรรศการและการแสดงละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีความรักประชาธิปไตย จำนวน 600 คน จัดขึ้น ณ หอประชุม หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม