ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรม Walk Rally ภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2565 คาบเรียนเรื่องการสังเกตปัญหารอบตัว จัดกิจกรรม Walk Rally ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ และทีมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ได้แก่ อาจารย์ธนกรณ์ โพธิเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์ อาจารย์สุมาลินี สาดส่าง อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ อาจารย์สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม Walk Rally การสังเกตปัญหารอบตัว แบ่งออกเป็น 3 ฐาน บริเวณลานกองพัฒนานักศึกษา บริเวณลานวัดบรมพุทธาราม และบริเวณลานหน้าอาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) โดยมีการมอบหมายใบงานเพื่อให้นักศึกษาบันทึกประเด็นการศึกษาเรียนรู้ที่ได้สังเกตเห็นในแต่ละฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม