ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

ระหว่างวันที่ 25–28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สุนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ อาจารย์ปานหทัย วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง และนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมบรรเลงวงเดี่ยวสถาบันในบทเพลง “ตับสังข์ศิลป์ชัย ตอน ตกเหว” และร่วมบรรเลงวงกลุ่มภาคกลาง 2 ในบทเพลง “ตับชมสวนขวัญ” โอกาสนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมบรรเลงเพลงร่วมกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านทางระบบออนไลน์ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด “ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี” และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการบรรเลงวงครูดนตรีไทย ในบทเพลง “โหมโรงเทิด สธ” ผ่านทางระบบออนไลน์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม