ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย ดร.ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสพบปะหารือข้อราชการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย และเรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยา และนักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมและบรรยายสรุป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม