ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ และอาจารย์ ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ เป็นวิทยากร ภายใต้โครงการการจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ตามโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม