ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแต่ละฝ่าย นำเสนอข้อมูลในส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานและดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการกับ คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม