ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx… เราทำได้ (อย่างไร)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่ความ เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม