ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้แก่ 1. (ร่าง) ประกาศการปรับอัตราค่าห้องพักและห้องประชุมศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 2. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.... 4. (1) แนวทางและกำหนดการเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ EIT กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (2) กำหนดการกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม