ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “หล่อเทียนจำนำพรรษา”

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “หล่อเทียนจำนำพรรษา”โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงานให้ดำรงอยู่สืบต่อไป และยังเป็นการฝึกอบรมจิตใจให้บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนทราบซึ้งในพระพุทธศาสนาและเป็นประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพื่อนำไปบูรณาการให้สอดคล้องกับการเรียนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม