ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. เห็นชอบเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2564) (สมอ.08) 2. อนุมัติ (ร่าง) กรอบวงเงินเพิ่มเติม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณจำนวน 2,650,000 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 3. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โดยให้รับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป 4. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 5. อนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย 6. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 7. รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม