ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวว่าพิธีประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารงาน ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้กิจกรรมการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วนได้ตระหนักเกรงกลัวต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งเป็นเวทีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 2. เพื่อสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) โดยภาครัฐบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเกรงกลัวต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่นักศึกษา ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 5. เพื่อให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประการ โดยมีแนวทางและดำเนินงาน ดังนี้ 1. ดำเนินงานตามแนวนโยบายเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้ 3. มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการปลูกฝัง และสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน 4. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่อดทนต่อการกระทำทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความละอายหรือความเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน 5. ปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้รู้จักแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ให้ทุกคนมุ่งประพฤติดีปฏิบัติชอบ ปฏิเสธคอร์รัปชันและสิ่งชั่วร้าย ช่วยกันสร้างและส่งเสริมคนดี รวมทั้งจะต่อต้านการกระทำทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังตลอดไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่น สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดคอร์รัปชั่น ต้านทุจริต อย่างยั่งยืนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม