ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ EIT กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงแนวทางและความสำคัญของการเก็บข้อมูล EITเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ EIT กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะทำการเก็บข้อมูลตามภารกิจ 3 ด้านของมหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน ได้แก่ 1. ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอยุธยาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา และ กองบริการการศึกษา เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหลัก เช่น ผู้มาอบรม นักวิจัย วิทยากร ผู้มาใช้บริการส่วนต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อส่วนงานต่าง ๆ 2. ภารกิจสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจสนับสนุน เช่น ผู้มาติดต่อทั่วไป สมัครงาน ศิษย์เก่า ผู้รับบริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นต้น 3. ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม