ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาอาชีวอนามัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยกร โดยคุณวีระศักดิ์ แสนสะอาด นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ “แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและการจัดการโบราณวัตถุ” ณ ศูนย์อนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา หัวข้อ “แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ ณ แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี” ณ หมู่บ้านโปรตุเกส และวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังได้ให้นักศึกษาระดมความคิดเห็นในเรื่อง แนวทางอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุของบรรพบุรุษที่สร้างไว้อย่างงดงามและเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม