ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่องการประเมินแผนงานและโครงการ โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีเข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นทีมงานที่เข้มแข็งรองรับการเจริญเติบโตและก้าวหน้าตามสายงาน 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหาในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ รวมถึงโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3. เพื่อให้การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ และเกิดความรวดเร็วทันต่อการต้องการในการตัดสินใจและบริหารงานของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม