ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง (อาคาร 2 ) โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) ปีการศึกษา 2565 รวมถึงการวางแผนอบรมตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความพร้อมของระดับหลักสูตร ในการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่าน ได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม