ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ โครงการ S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัตเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพของประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ โครงการ S-curve อุตสาหกรรมอนาคตพลวัตเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพของประเทศไทย โดยมีกิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะเยาวชนไทยสู่พลเมืองคุณภาพภายใต้อุตสาหกรรมอนาคตพลวัต (S-curve) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกับการเรียนรู้ประชาธิปไตยภายใต้สถานการณ์อุตสาหกรรมอนาคตพลวัต (S-curve) ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ วิทยากรโดย คุณสุรศักดิ์ สัจจบุตร จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คุณขวัญใจ สันตะวาลิ้ม จากบริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 120 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม