ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับครู

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดอบรมการจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับครู ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำประเด็นท้าทายในการเตรียมพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับครู จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม