ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และให้นักศึกษาเข้าใจการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง การวิจัย และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 31104 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม