ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “วรรณกรรมกับชีวิต”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “วรรณกรรมกับชีวิต” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล นักเขียน นักแปล คอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์สาขาวิขาภาษาไทย มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้ากิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมพุทธาราม อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม