ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 1 หนุนเสริมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และรูปธรรมความสำเร็จส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งในศตวรรษที่ 21 และผลการดำเนินงานองค์การนักศึกษาสภานักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ในการจัดทำแผนและกิจกรรมการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม