ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานนิติการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) วิทยากรโดยคุณภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย ได้นำเสนอเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ระเบียบที่พึงรู้ ควบคู่หลักคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการทำงาน และมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2562 พร้อมตอบข้อซักถาม โดยมีผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม