ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมพิธีเปิดและเป็นหน่วยงานร่วมจัดงาน U2T for BCG to Smart City: กาลครั้งหนึ่ง เมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ลานZpotlight ศูนย์การค้า Zpell@Future Park Rangsit สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นหน่วยงานร่วมจัดงาน U2T for BCG to Smart City: กาลครั้งหนึ่ง เมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อาทิ กระเป๋าถือสตรีจากผ้าลายอย่าง พวงกุญแจจากผ้าลายอย่าง กล่องใส่กระดาษทิชชูจากผ้าลายอย่าง หมอนที่ทำจากหลอดพลาสติก ยาดมสมุนไพร เป็นต้น ตัวแทนตำบลโครงการ U2T for BCG โดยมีผลิตภัณฑ์จากตำบล 3 ตำบล โดยความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี อาจารย์ประจำตำบล ได้แก่ ตำบลปากจั่น ตำบลบางซ้าย และตำบลปลายกลัด 2.การแสดงจากนักศึกษาจากสาขาศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชุดการแสดงระบำเทวลักษมี นำโดย อาจารย์ ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี และอาจารย์ ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ 3.การเสวนา ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนิน โครงการ U2T for BCG ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ร่วมกันโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมเสวนาในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม