ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม นายไฟซ้อล บุญรอด อาจารย์ ดร.ธวัชชัย นิมา อาจารย์ ดร.อาบีดีน วันขวัญ และอาจารย์ในวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม