ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยภายในงานประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่างยั่งยืน” การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งในส่วนของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 11 ผู้ได้รับโล่ คือ นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้นภายในงานมีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จากตัวแทน 18 กลุ่มจังหวัด และการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม “ทุนทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยสงครามโลก จังหวัดกาญจนบุรี”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม